Podatek od nieruchomości w 2020 r.

0

Od 1 stycznia 2020 r. mamy kilka zmian, związanych z podatkiem od nieruchomości. Oprócz stawki, która wzrosła, mamy jeszcze parę innych istotnych kwestii. Co dokładnie musisz wiedzieć?

Wiem, wiem, to już trzeci z kolei artykuł o podatkach 🙂 Wcześniej pisałem o rozliczaniu najmu mieszkania oraz pokazywałem jak wypełnić PIT, jeśli wynajmujemy mieszkanie. Mamy jednak początek roku i jest to czas, gdzie dość mocno wchodzimy w temat podatków i ich rozliczania. Dziś na tapetę bierzemy podatek od nieruchomości.

Kto musi płacić podatek od nieruchomości?

Jeśli jesteś:

 • właścicielem
 • posiadaczem samoistnym (czyli używasz nieruchomości, jakbyś był jego właścicielem, choć z prawnego punktu widzenia nim nie jesteś)
 • użytkownikiem wieczystym
 • posiadaczem mienia publicznego na podstawie zawartej umowy lub bez takiej umowy

to płacisz podatek od nieruchomości za:

 • grunt, który nie jest gruntem rolnym lub lasem
 • budynek
 • mieszkanie lub lokal użytkowy, które mają księgę wieczystą (są wyodrębnione prawnie)

Zapytasz pewnie: a co jeśli jestem współwłaścicielem nieruchomości? Trafne pytanie 🙂 Jego opłacenie to obowiązek solidarnościowy. Co w praktyce oznacza, że nie ma znaczenia, czy opłaci go jeden ze współwłaścicieli, a później się rozliczą między sobą czy każdy osobno. Ważne tylko, żeby łączna kwota się zgadzała.

Kto nie musi płacić podatku od nieruchomości?

Mówi o tym art. 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Tych wyłączeń jest trochę, więc nie wiem, czy jest sens, żebym wszystkie je tu wymieniał. Myślę, że najlepiej będzie jeśli sam zerkniesz do ustawy. Tutaj znajdziesz jej aktualną treść. Jakbyś miał jakieś wątpliwości, czy łapiesz się na zwolnienie to napisz do mnie. Postaram się pomóc i wyjaśnić 🙂

Od kiedy musisz płacić podatek od nieruchomości?

Obowiązek podatkowy powstaje z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku. Tyle jeśli chodzi o cytat :), a teraz posłużmy się przykładem – jeśli kupiliśmy mieszkanie 17 maja, to obowiązek podatkowy mamy od 1 czerwca.

Jeżeli obowiązek podatkowy ma związek z istnieniem budowli albo budynku lub ich części, to powstaje 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona albo w którym rozpoczęto użytkowanie budowli albo budynku lub ich części przed ich ostatecznym wykończeniem. Czyli jeśli przykładowo skończyliśmy budowę domu 17 maja 2020 r. to obowiązek podatkowy powstaje 1 stycznia 2021 r.

Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek. Wracając do przykładu mieszkania – załóżmy, że sprzedałem je 20 lipca. Obowiązek podatkowy wygasa 31 lipca. Myślę, że jest to zrozumiałe.

Jak wypełnić informację/deklarację?

Jako że podatek od nieruchomości jest podatkiem lokalnym formularze mogą się nieznacznie różnić wyglądem w zależności od gminy. Tak czy inaczej najlepiej jest wejść na stronę internetową danej gminy (lub udać się do urzędu) i stamtąd pobrać druk. Ja posłużę się formularzem, znajdującym się na stronie Urzędu Miasta Gdańska.

Na górze wpisujemy swój numer PESEL. W części A.4. zaznaczamy opcję „złożenie informacji”, w części A.5 miesiąc i rok. W części B zaznaczamy odpowiednie kratki w zależności od tego, czy jesteśmy właścicielem czy współwłaścicielem.

W części C wpisujemy swoje dane. Natomiast cała część D dotyczy rodzajów nieruchomości, za które płacimy podatek. Od D.1 do D.2 wpisujemy liczbę metrów kwadratowych powierzchni użytkowej. Natomiast w części D.3, która dotyczy budowli wpisujemy jej wartość.

Dlaczego tak? Dlatego, że inaczej liczy się podatek od nieruchomości, które – w rozumieniu przepisów – są budowlami (szczegóły poniżej, w akapicie Ile wynosi stawka podatku od nieruchomości?).

Dodatkowo, oprócz informacji, należy wypełnić też załączniki. Opisujemy w nich szczegółowo przedmioty (nieruchomości), które podlegają opodatkowaniu (załącznik ZIN-1).

Oraz – jeśli mamy do tego prawo – również te, które są zwolnione z opodatkowania (załącznik ZIN-2).

Gdzie i w jakich terminach złożyć informację/deklarację?

Do 14 dni od dnia, gdy:

 • kupiłeś nieruchomość,
 • zacząłeś z niej korzystać jak właściciel,
 • zyskałeś prawo użytkowania wieczystego,
 • zmieniła się wysokość podatku, bo na przykład sprzedałeś część gruntu.

W przypadku np. budowy lub rozbudowy domu  deklarację składasz wtedy do 15 stycznia przyszłego roku.

Gdzie składasz dokumenty? W urzędzie gminy, na terenie której znajduje się nieruchomość. Możesz to zrobić osobiście, wysłać pocztą lub złożyć przez Internet, jeśli gmina daje taką możliwość.

Ważna informacja: nawet jeśli korzystasz ze zwolnienia, to i tak złóż informację.

Co dalej? Gmina przekaże Ci decyzję o wysokości podatku. Dopóki jej nie otrzymasz, nic nie musisz płacić.

Jeśli w następnych latach nic się nie zmienia (czyli przykładowo dalej masz swoje mieszkanie) nie musisz już składać informacji. Gmina sama dostarczy decyzję.

Jak i w jakich terminach zapłacić podatek od nieruchomości?

Osoby fizyczne płacą podatek od nieruchomości w 4 ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego – do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.

Natomiast osoby prawne (przykładowo firma, która jest właścicielem nieruchomości) i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej (w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej) za poszczególne miesiące w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego – do 15. dnia każdego miesiąca, a za styczeń do 31 stycznia.

W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł rocznie, płaci się go jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty. Jeśli roczny podatek będzie niższy niż 7,80 zł, nie dostaniesz decyzji i w ogóle nie zapłacisz podatku.

Podatek od nieruchomości możesz zapłacić przelewem lub w kasie.

Ile wynosi stawka podatku od nieruchomości?

Wysokość podatku od nieruchomości ustala gmina. Stawka nie może być jednak wyższa niż maksymalna, która jest ustalona w ustawie o podatkach o opłatach lokalnych. Są one różne w zależności od rodzaju nieruchomości.

W 2020 r. są one wyższe niż w zeszłym roku. Powodem jest inflacja. Zgodnie z ustawą, maksymalne stawki ulegają zmianie, uwzględniając wskaźnik inflacji publikowany przez GUS z poprzedniego półrocza. A że w pierwszym półroczu 2019 r. inflacja wyniosła 1,8% mamy tego skutek w postaci wyższego podatku od nieruchomości w roku 2020.

Aktualne maksymalne stawki kształtują się następująco:

 • Grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków: 0,95 zł od 1 m2 powierzchni;
 • Grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 4,80 zł od 1 ha powierzchni.
 • Grunty pozostałe, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,50 zł od 1 m2 powierzchni.
 • Grunty niezabudowane objęte obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszkalnym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 3,15 zł od 1 m2 powierzchni.
 • Budynki lub ich części mieszkalne – 0,81 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.
 • Budynki lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynki mieszkalne lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej: 23,90 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
 • Budynki lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 11,18 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.
 • Budynki lub ich części związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń: 4,87 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
 • Budynki pozostałe lub ich części, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej
  działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego: 8,05 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
 • Budowle – 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy  o podatkach i opłatach lokalnych.

Czyli przykładowo, w 2020 r. za mieszkanie o pow. 45 m2 zapłacimy maksymalnie 36,45 zł podatku od nieruchomości za cały rok (45 m2 x 0,81 zł). A co jeśli masz mieszkanie i miejsce w hali garażowej, które posiada osobną księgę wieczystą? Za miejsce zapłacisz dodatkowo 8,05 zł / m2.

Warto jeszcze zwrócić uwagę, że w przypadku budowli to nie powierzchnia, a jej wartość stanowi podstawę opodatkowania (rozróżnieniu, co jest budynkiem, budowlą, a co obiektem budowlanym poświęcę osobny artykuł). Miejmy też na uwadze fakt, że np. jeśli w mieszkaniu jest biuro (czyli jest związane z prowadzeniem działalności gospodarczej) to zapłacimy 23,90 zł / m2, a nie 0,81 zł / m2.

Nie musisz wyliczać podatku samemu. Ty składasz informację/deklarację, a podatek wylicza gmina i dostarcza Ci decyzję.

 

Podobał Ci się ten artykuł? Uważasz, że jest wartościowy i komuś jeszcze może się przydać? Udostępnij go proszę ? 

Proponowane wpisy

Zostaw komentarz

.

ARCHIWUM