Co to jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego?

0

Co to jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, jakie informacje w nim znajdę i dlaczego warto się z nim zapoznać przez zakupem działki? O tym wszystkim przeczytasz w tym artykule. Zapraszam!

Co to jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego?

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest aktem prawa miejscowego, który przyjmowany jest w formie uchwały właściwej rady gminy. Zgodnie z art. 4 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym głównym zadaniem MPZP jest ustalenie przeznaczenia terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu. Krótko mówiąc miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sporządza się po to, aby na danym obszarze uporządkować przestrzeń, ustalić co i gdzie może być zbudowane oraz jakiej wielkości. Co ważne, każdy mieszkaniec gminy, miasta, dzielnicy, dla którego ma być sporządzany MPZP, ma prawo wziąć udział w jego opracowaniu, ponieważ prace nad MPZP są jawne. Każdy może się też zapoznać z już uchwalonymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. Większość gminnych planów zagospodarowania przestrzennego dostępna jest w formie elektronicznej na stronach internetowych urzędów miejskich. Np. MPZP Gdańska znajdziemy tutaj. Każdy ma też prawo do otrzymania w urzędzie wypisów i wyrysów z planu.

Jak wygląda miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego?

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego składa się z dwóch części: tekstowej i graficznej. Część tekstowa planu stanowi treść uchwały Rady Gminy, natomiast część graficzna stanowi załącznik do części tekstowej planu.

Część tekstowa, w dużym skrócie, mówi nam o warunkach przeznaczenia terenu i związanych z tym ograniczeniami. Natomiast rysunek planu miejscowego zawiera oznaczenia graficzne, których legenda umieszczona jest na każdej mapie. Podstawowymi oznaczeniami graficznymi, jakie możemy spotkać na rysunku planu będą:

 • granice obszaru objętego planem,
 • granice administracyjne,
 • linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania oraz oznaczenia tych terenów (obowiązują jednolite symbole dla wszystkich MPZP),
 • linie zabudowy,
 • granice i oznaczenia obiektów i terenów chronionych na podstawie przepisów odrębnych (m.in. tereny górnicze, zagrożone powodzią lub osuwaniem się mas ziemnych),
 • granice terenów zamkniętych oraz ich stref ochronnych,
 • oznaczenia elementów zagospodarowania przestrzennego,
 • oznaczenia informacyjne (w razie potrzeby).

Jako przykład możemy wziąć MPZP Zaspa rejon Alei Jana Pawła II i Alei Rzeczypospolitej w mieście Gdańsku. Na rysunku widzimy m.in. oznaczenia, mówiące gdzie są granice obszaru objętego planem, gdzie są tereny zabudowy usługowej, gdzie  mieszkaniowo-usługowej, a gdzie zieleni urządzonej. Widzimy terenu ulic dojazdowych i pętli tramwajowych. Mamy też np. informacje, gdzie są istniejące wodociągi, ciepłociągi czy gazociągi.

Natomiast szczegóły dotyczące tego, co może powstać lub nie na danym obszarze znajdziemy w części opisowej. I tak np. funkcjami, które nie mogą powstać na obszarze M/U32 teren zabudowy mieszkaniowo – usługowej są:

 1. małe hurtownie do 2000 m2 powierzchni,
 2. obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m2,
 3. garaże boksowe.

Z kolei maksymalna wysokość zabudowy to 40 m, a kształt dachu – dowolny z wykluczeniem dachów stromych.

Dlaczego warto znać treść miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego?

Wyobraźmy sobie sytuację, że poszukujemy działki pod budowę domu. Dzięki znajomości MPZP możemy się dowiedzieć, czy na danej działce jest w ogóle możliwa budowa domu. Jeśli tak, to czy są jakieś ograniczenia co do jego kubatury albo wyglądu,  jakie pokrycie będzie mógł mieć dach i o jakim kącie nachylenia itp. Plan miejscowy pozwoli nam również przewidzieć, czy w pobliżu naszej działki mogą w przyszłości powstać jakieś inne obiekty (np. sklep, przychodnia, zakład utylizacji śmieci) albo czy nie będzie tamtędy prowadzona droga. To wszystko istotne informacje, które musimy wiedzieć zanim kupimy działkę i projekt domu.

 

Podobał Ci się ten artykuł? Uważasz, że jest wartościowy i komuś jeszcze może się przydać? Udostępnij go proszę ?