Co to jest opłata adiacencka?

0

Każdy kto jest właścicielem nieruchomości powinien wiedzieć co to jest opłata adiacencka. Dlaczego? Bo pewnego dnia może otrzymać od gminy decyzję, na mocy której będzie zobowiązany do jej zapłaty pod groźbą sankcji. Tyle straszenia ? Teraz na spokojnie przeanalizujmy, co to jest opłata adiacencka, z czego wynika oraz czy można się przed nią bronić.

Opłata adiacencka – co to jest?

Kwestię opłaty adiacenckiej reguluje ustawa o gospodarce nieruchomościami. Zgodnie z nią opłata adiacencka może zostać naliczona jeśli wartość naszej nieruchomości wzrośnie wskutek jednego z tych zdarzeń:

  1. Podziału nieruchomości,
  2. Scalenia i podziału nieruchomości,
  3. Budowy urządzeń infrastruktury technicznej z udziałem środków Skarbu Państwa, środków unijnych, jednostek samorządu terytorialnego bądź źródeł zagranicznych.

Zaraz, zaraz, zaraz, dlaczego ja jako właściciel nieruchomości muszę w ogóle płacić jakąkolwiek opłatę, bo np. gmina wybudowała asfaltową drogę do mojej nieruchomości? Albo przyłącze gazu? Przecież ja nawet nie chcę z tego przyłącza korzystać! Nie ma to znaczenia. Do obciążenia opłatą wystarcza bowiem samo stworzenie takiej możliwości. I fakt, że z tego powodu wartość naszej nieruchomości wzrosła.

Ale zacznijmy od początku i omówmy po kolei sytuacje, w których może nam zostać naliczona opłata adiacencka.

Opłata adiacencka z tytułu podziału nieruchomości

O pierwszym przypadku mówi nam art. 98a wspomnianej wcześniej ustawy o gospodarce nieruchomościami. Warto zacytować go wprost: Jeżeli w wyniku podziału nieruchomości dokonanego na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego, który wniósł opłaty roczne za cały okres użytkowania tego prawa, wzrośnie jej wartość, wójt, burmistrz albo prezydent miasta może ustalić, w drodze decyzji, opłatę adiacencką z tego tytułu. Wysokość stawki procentowej opłaty adiacenckiej ustala rada gminy, w drodze uchwały, w wysokości nie większej niż 30% różnicy wartości nieruchomości.

Czyli, krótko mówiąc, jeśli przykładowo mamy działkę i dokonamy jej podziału to gmina może nam naliczyć opłatę adiacencką. Ale tylko jeśli w wyniku tego podziału wzrosła jej wartość. To z kolei określa rzeczoznawca majątkowy, któremu gmina zleciła dokonanie takiej analizy. I tak: jeśli działka była warta przed podziałem 100.000 zł, a po podziale 130.000 zł to gmina może nam naliczyć opłatę adiacencką w wysokości nie większej niż 30% różnicy wartości nieruchomości. Czyli w naszym przypadku 9.000 zł.

Opłata adiacencka z tytułu scalenia i podziału nieruchomości

W drugim przypadku gmina może dokonać scalenia i podziału nieruchomości. Celem scalenia i podziału jest uzyskanie korzystniejszej konfiguracji przestrzennej poszczególnych nieruchomości. Należy zaznaczyć, że można tego dokonać, jeżeli nieruchomości są położone w granicach obszarów określonych w planie miejscowym albo gdy o scalenie i podział wystąpią właściciele lub użytkownicy wieczyści posiadający ponad 50% powierzchni gruntów objętych scaleniem i podziałem (art. 101). Osoby, które otrzymały nowe nieruchomości wydzielone w wyniku scalenia i podziału, mogą być zobowiązane do wniesienia na rzecz gminy opłat adiacenckich w wysokości do 50% wzrostu wartości tych nieruchomości, w stosunku do wartości nieruchomości dotychczas posiadanych (art. 107).

Opłata adiacencka z tytułu budowy urządzeń infrastruktury technicznej

Natomiast poprzez budowę urządzeń infrastruktury technicznej należy rozumieć budowę drogi oraz wybudowanie pod ziemią, na ziemi albo nad ziemią przewodów lub urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, elektrycznych, gazowych i telekomunikacyjnych. Innymi słowy, chodzi tutaj o wzrost wartości nieruchomości spowodowany np. wybudowaniem czy modernizacją wodociągu bądź drogi lub doprowadzeniem energii elektrycznej czy gazu. Jak stanowi art. 145 ustawy: Wójt, burmistrz albo prezydent miasta może, w drodze decyzji, ustalić opłatę adiacencką każdorazowo po stworzeniu warunków do podłączenia nieruchomości do poszczególnych urządzeń infrastruktury technicznej albo po stworzeniu warunków do korzystania z wybudowanej drogi. Tym samym właściciele nieruchomości niejako partycypują w kosztach budowy urządzeń infrastruktury technicznej. Podobnie jak w drugim przypadku, tu również opłata adiacencka może zostać naliczona w wysokości nie większej niż 50% różnicy wartości nieruchomości przed i po wybudowaniu urządzeń infrastruktury technicznej.

Opłata adiacencka – zasady

Co ważne wydanie decyzji o ustaleniu tej opłaty może nastąpić w terminie do 3 lat od:

  • dnia, w którym decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości stała się ostateczna albo orzeczenie o podziale stało się prawomocne
  • dnia stworzenia warunków do podłączenia nieruchomości do poszczególnych urządzeń infrastruktury technicznej albo
  • dnia stworzenia warunków do korzystania z wybudowanej drogi, o ile w dniu stworzenia tych warunków obowiązywała uchwała rady gminy dotycząca wysokości opłaty adiacenckiej.

Opłata adiacencka może więc budzić kontrowersje. Z jednej strony wiadomo, że jeśli przykładowo gmina wybudowała asfaltową drogę do naszej działki (a wcześniej była to szutrowa) to wartość działki prawdopodobnie wzrosła. Gdybyśmy chcieli ją sprzedać to możemy dostać za nią teraz więcej pieniędzy niż przed inwestycją gminy.

Ale z drugiej strony, w praktyce wygląda to przecież tak, że właściciel nieruchomości musi zapłacić dodatkową daninę często w wyniku zmian, na które nie miał wpływu. Co więc można zrobić w sytuacji, gdy będziemy w takiej sytuacji? O tym już za tydzień.

 

Podobał Ci się ten artykuł? Uważasz, że jest wartościowy i komuś jeszcze może się przydać? Udostępnij go proszę ? 

Proponowane wpisy

Zostaw komentarz

.

ARCHIWUM