Co to jest renta planistyczna?

0

Jeśli zastanawiamy się nad sprzedażą nieruchomości warto sprawdzić kiedy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wszedł w życie. Dlaczego? Bo może się okazać, że będziemy zobowiązani do zapłaty renty planistycznej.

Renta planistyczna – co musisz wiedzieć?

Pojęcie renty planistycznej znajdziemy w Ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Cytując art. 36.4 tej ustawy:

Jeżeli w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą wartość nieruchomości wzrosła, a właściciel lub użytkownik wieczysty zbywa tę nieruchomość, wójt, burmistrz albo prezydent miasta pobiera jednorazową opłatę ustaloną w tym planie, określoną w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości. Opłata ta jest dochodem własnym gminy. Wysokość opłaty nie może być wyższa niż 30% wzrostu wartości nieruchomości.

Co wynika z tego artykułu? Posłużmy się przykładem, żeby łatwiej było to wyjaśnić. Wyobraźmy sobie, że jesteśmy właścicielem działki. Dwa lata temu zmienił się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, który obejmował również teren naszej działki. O tym co to jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pisałem tutaj. Wcześniej określał on przeznaczenie naszej działki jako tereny rolnicze. Jednak po zmianie – jako tereny obiektów usługowo-produkcyjnych. Dziś chcemy naszą działkę sprzedać. I zgodnie z prawem – jeśli w wyniku zmiany planu – wartość działki wzrosła to po jej sprzedaży możemy być zmuszeni do uiszczenia opłaty.

Muszą więc być spełnione łącznie następujące przesłanki:

  • Uchwalenie lub zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  • Stwierdzony wzrost wartości nieruchomości, który wynikał z tego faktu
  • Sprzedaż nieruchomości

Jak jest ustalana renta planistyczna?

Sam fakt zmiany przeznaczenia nieruchomości nie powoduje obowiązku powstania renty planistycznej. Musi dojść do sprzedaży. A każda transakcja na rynku nieruchomości odbywa się w formie aktu notarialnego. Notariusz ma siedem dni na przesłanie wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta wypisu z tego aktu. Następnie właściwa jednostka urzędu miasta lub gminy ustala czy zmiana planu zagospodarowania przestrzennego wpłynęła na wartość nieruchomości. Nie robi jednak tego sama tylko zleca to rzeczoznawcy majątkowemu. Rzeczoznawca majątkowy to specjalista, posiadający uprawnienia do wyceny nieruchomości. Ustalenie ewentualnego wzrostu wartości nieruchomości dokonywane jest z uwzględnieniem jej przeznaczenia przed uchwaleniem planu (lub jego zmianą) oraz po jego uchwaleniu. Wycena ma formę specjalnego dokumentu zwanego operatem szacunkowym, w którym można znaleźć informacje, w jaki sposób rzeczoznawca obliczał wartość. Kiedy jednak nie zgadzamy się z wynikiem operatu, możemy wnieść co do niego zarzuty.

Wysokość renty planistycznej określona jest w uchwalonym planie miejscowym i nie może być wyższa niż 30% wzrostu wartości. Ale zazwyczaj jest to właśnie te 30%. Wójt/burmistrz/prezydent miasta ustala rentę planistyczną w drodze decyzji administracyjnej. Od decyzji mamy prawo się odwołać w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Odwołanie wnosi się do samorządowego kolegium odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Kiedy nie zapłacimy renty planistycznej?

Zgodnie z art. 37 ust. 3 i 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, renta planistyczna może być pobierana w terminie 5 lat od daty wejścia w życie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Ale uwaga! Nie od daty powstania uchwały tylko od momentu kiedy ta uchwała weszła w życie. Przykładowo może to wyglądać w ten sposób:

Warto więc pamiętać, że możemy być narażeni na konieczność zapłaty renty planistycznej tylko jeśli między datą wejścia w życie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (który spowodował wzrost wartości naszej nieruchomości) a datą jej sprzedaży nie minęło 5 lat.

Dodatkowo, przepisów dotyczących renty planistycznej nie stosuje się w przypadku nieodpłatnego przeniesienia przez rolnika własności nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego na następcę w rozumieniu przepisów ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników albo przepisów w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania “Renty strukturalne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 wydanych na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Renta planistyczna przed sprzedażą nieruchomości

Warto wiedzieć o jeszcze jednej rzeczy. Otóż wysokość renty planistycznej możemy ustalić przed sprzedażą nieruchomości. Pozwala nam na to art. 37 ust. 7 u.p.z.p., który mówi:

Właściciel albo użytkownik wieczysty nieruchomości, której wartość wzrosła w związku z uchwaleniem lub zmianą planu miejscowego, przed jej zbyciem może żądać od wójta, burmistrza albo prezydenta miasta ustalenia, w drodze decyzji, wysokości opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 u.p.z.p. [czyli właśnie renty planistycznej]

Jest to bardzo pomocne rozwiązanie. Już przed transakcją będziemy bowiem wiedzieć, ile pieniędzy uzyskanych ze sprzedaży będziemy musieli przeznaczyć na opłatę. Pozwoli nam to odpowiednio ustalić cenę albo podjąć decyzję o chwilowym wstrzymaniu się ze sprzedażą.

Jakąkolwiek decyzję nie podejmiemy uważam, że sama wiedza że w ogóle istnieje coś takiego jak renta planistyczna pozwoli nam uniknąć przykrej niespodzianki. Na koniec jeszcze jedno – renta planistyczna bywa mylona z opłatą adiacencką. A to zupełnie coś innego. O opłacie adiacenckiej pisałem już tutaj i tutaj.

 

Podobał Ci się ten artykuł? Uważasz, że jest wartościowy i komuś jeszcze może się przydać? Udostępnij go proszę ? 

 

Proponowane wpisy

Zostaw komentarz

.

ARCHIWUM