Obowiązki wynajmującego i najemcy

0

Wynajmując mieszkanie lub lokal należy pamiętać, że zarówno na wynajmującym jak i na najemcy ciążą pewne obowiązki. Umowę najmu regulują przepisy Kodeksu cywilnego. Warto się z nimi zapoznać, by uniknąć ewentualnych sporów.

Obowiązki wynajmującego

Zgodnie z uregulowaniem kodeksowym wynajmujący jest zobowiązany wydać najemcy rzecz w stanie przydatnym do umówionego użytku i utrzymywać ją w takim stanie przez czas trwania najmu. Stan „przydatny do umówionego użytku” oznacza stan odpowiedni ze względu na sposób i cel używania rzeczy (zgodnie z prawem nieruchomości to rzeczy) oznaczony w umowie. Mówiąc prościej, wydawany lokal mieszkalny musi być zdatny do mieszkania. Niemniej jednak, strony mogą się umówić, że lokal ten zostanie wydany w stanie gorszym (patrz: „do umówionego użytku”) a najemca sam go sobie wyremontuje (np. w zamian za niższy czynsz). Należy jednak pamiętać, by w takiej sytuacji w odpowiedni sposób udokumentować stan wydawanej rzeczy w protokole zdawczo-odbiorczym.

Ponadto, jeżeli w czasie trwania najmu nieruchomość wymaga napraw, które obciążają wynajmującego, a bez których nie jest ona przydatna do umówionego użytku, najemca może wyznaczyć wynajmującemu odpowiedni termin do wykonania napraw. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu najemca może dokonać koniecznych napraw na koszt wynajmującego. Zakres w.w. napraw został dookreślony w ustawie o ochronie praw lokatorów. Zgodnie bowiem z art. 6a wynajmujący jest obowiązany do zapewnienia sprawnego działania istniejących instalacji i urządzeń związanych z budynkiem umożliwiających najemcy korzystanie z wody, paliw gazowych i ciekłych, ciepła, energii elektrycznej, dźwigów osobowych oraz innych instalacji i urządzeń stanowiących wyposażenie lokalu i budynku określone odrębnymi przepisami.

Obowiązki najemcy

Najważniejszym obowiązkiem, jaki spoczywa na najemcy jest terminowa zapłata czynszu, zgodnie z umową najmu. Jeżeli termin płatności czynszu nie jest określony w umowie, to stosuje się terminy kodeksowe (art. 669 §2 ): gdy najem ma trwać nie dłużej niż miesiąc – czynsz powinien być płacony z góry za cały czas najmu, a gdy najem ma trwać dłużej niż miesiąc albo gdy umowa była zawarta na czas nieokreślony – miesięcznie, z góry do dziesiątego dnia miesiąca. Dodatkowo, zazwyczaj jest tak, że na najemcy ciąży obowiązek dokonywania opłat związanych z pobieraniem energii elektrycznej, gazu, wody, odbioru śmieci i nieczystości (chyba, że wynajmujący sam opłaca wszystkie te rzeczy).

Ponadto, przepisy zobowiązują najemcę do używania przedmiotu najmu w sposób prawidłowy. Co to oznacza w praktyce? Przykładowo, w umowie najmu lokalu usługowego często można znaleźć takie oto postanowienie: Najemca zobowiązany jest używać Przedmiotu Najmu – zgodnie z jego przeznaczeniem – jedynie na cele związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą. Oznacza to tyle, że np. jeśli przedmiotem najmu jest sklep a najemca zajmuje się handlem warzywami, to nie może w tym miejscu nagle, bez poinformowania o tym wynajmującego, urządzić tam studia masażu.

Jeśli natomiast chodzi o lokal mieszkalny, to sposób używania przedmiotu najmu może być wyznaczony przez porządek domowy. Wynika to z art. 683 kc: Najemca lokalu powinien stosować się do porządku domowego, o ile ten nie jest sprzeczny z uprawnieniami wynikającymi z umowy; powinien również liczyć się z potrzebami innych mieszkańców i sąsiadów. Jeżeli najemca lokalu wykracza przeciwko obowiązującemu porządkowi domowemu, wynajmujący może wypowiedzieć najem bez zachowania terminów wypowiedzenia.

Najemca jest obowiązany utrzymywać lokal oraz pomieszczenia, do używania których jest uprawniony, we właściwym stanie technicznym i higieniczno-sanitarnym. Jest także obowiązany dbać i chronić przed uszkodzeniem lub dewastacją części budynku przeznaczone do wspólnego użytku, jak dźwigi osobowe, klatki schodowe, korytarze, pomieszczenia zsypów, inne pomieszczenia gospodarcze oraz otoczenie budynku.

Często kwestią sporną pomiędzy wynajmującym a najemcą jest zakres napraw. Zgodnie z art. 662 §2 kc Drobne nakłady połączone ze zwykłym używaniem rzeczy obciążają najemcę. Co ustawodawca rozumie pod enigmatycznym pojęciem „drobne nakłady”? Wyjaśnienie można znaleźć w art. 681: Do drobnych nakładów, które obciążają najemcę lokalu, należą w szczególności: drobne naprawy podłóg, drzwi i okien, malowanie ścian, podłóg oraz wewnętrznej strony drzwi wejściowych, jak również drobne naprawy instalacji i urządzeń technicznych, zapewniających korzystanie ze światła, ogrzewania lokalu, dopływu i odpływu wody.

Obie strony – zarówno dla własnego bezpieczeństwa jak i poczucia obowiązku – powinny znać regulacje dotyczące najmu. Mogą się okazać pomocne w trakcie sporu z nieuczciwym wynajmującym czy najemcą.

 

 

Podobał Ci się ten artykuł? Uważasz, że jest wartościowy i komuś jeszcze może się przydać? Udostępnij go proszę ?

 

Podobał Ci się ten artykuł? Uważasz, że jest wartościowy i komuś jeszcze może się przydać? Udostępnij go proszę ? 

Proponowane wpisy

Zostaw komentarz

.

ARCHIWUM