Niezapłacony podatek od nieruchomości cz. 1 – co zrobić?

0

Wskazane w ustawie terminy płatności podatku od nieruchomości są bezwzględne. Jeśli ich nie dotrzymamy musimy liczyć się z tym, że zostaną nam naliczone odsetki. Co w takiej sytuacji możemy zrobić?

Podatek od nieruchomości – podstawowe informacje

O podatku od nieruchomości pisałem już szczegółowo tutaj. Warto jednak przypomnieć kilka podstawowych informacji. Podatek od nieruchomości to danina, która została uregulowana w Ustawie o podatkach i opłatach lokalnych. Zgodnie z nią jeśli jesteś:

  • właścicielem lub współwłaścicielem
  • posiadaczem samoistnym (czyli używasz nieruchomości, jakbyś był jego właścicielem, choć z prawnego punktu widzenia nim nie jesteś)
  • użytkownikiem wieczystym
  • posiadaczem mienia publicznego na podstawie zawartej umowy lub bez takiej umowy

to płacisz podatek od nieruchomości za:

  • grunt, który nie jest gruntem rolnym lub lasem
  • budynek
  • mieszkanie lub lokal użytkowy, które mają księgę wieczystą (są wyodrębnione prawnie)

Podatnikiem podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne, a także jednostki organizacyjne (w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej).

Podatek od nieruchomości – terminy, czyli do kiedy trzeba zapłacić?

We wspomnianym wyżej artykule pisałem już kiedy powstaje oraz kiedy wygasa obowiązek podatkowy. A także, jak wypełnić deklarację. Zachęcam więc do lektury. Teraz warto przypomnieć do kiedy trzeba zapłacić podatek od nieruchomości.

Osoby fizyczne płacą podatek od nieruchomości w 4 ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego – do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.

Natomiast osoby prawne (przykładowo firma, która jest właścicielem nieruchomości) i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej (w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej) za poszczególne miesiące w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego – do 15. dnia każdego miesiąca, a za styczeń do 31 stycznia.

Dodatkowo, jeśli chcemy możemy zapłacić całość podatku na początku, jednorazowo (nie musimy rozkładać płatności na raty).

Niezapłacony podatek od nieruchomości – co zrobić?

OK, a co zrobić gdy nie zapłaciliśmy podatku od nieruchomości? Jako, że terminy płatności podatku od nieruchomości są bezwzględne, w przypadku gdy nie zapłaciliśmy podatku będą nam naliczane odsetki. Aktualnie wynoszą one 8%. Nagromadzenie się zadłużenia może w konsekwencji prowadzić do wszczęcia egzekucji.

Co możemy zrobić?

W przypadku wystąpienia problemów ze spłatą należnego podatku od nieruchomości, możemy wystąpić do organu podatkowego z prośbą o:

  • odroczenie terminu płatności podatku lub rozłożenie zapłaty podatku na raty
  • odroczenie lub rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę bądź odsetek od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek od nieruchomości
  • umorzenie w całości lub w części zaległości podatkowych bądź odsetek za zwłokę

Jest jednak jedno ALE. Musi to być uzasadnione ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym.

Ważny interes podatnika lub interes publiczny – co to jest?

Przepisy nie definiują pojęć „ważnego interesu podatnika” i „interesu publicznego”. Z pomocą przychodzi orzecznictwo sądów. Przyjmuje się, że ważny interes podatnika to „sytuacja, gdy z powodu nadzwyczajnych, losowych przypadków doszło do znacznego obniżenia zdolności płatniczych dłużnika, co w konsekwencji doprowadziło do tego, że podatnik nie jest w stanie uregulować należności podatkowych”. Przykład? Ciężka choroba lub wypadek, w wyniku których podatnik stracił pracę i jest w tak złej sytuacji finansowej, że zapłata podatku od nieruchomości może zagrozić jego egzystencji.

Z kolei z interesem publicznym będziemy mieli do czynienia „gdy zapłata zaległości podatkowych spowoduje konieczność sięgania przez podatnika do środków pomocy państwa, gdyż nie będzie w stanie zaspokajać swoich potrzeb materialnych”. Ponadto, Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 13 grudnia 2017 (sygn. akt II FSK 3324/15) wskazał, że „interes publiczny należy rozumieć postępowanie podatnika zgodnie z ogólnie przyjętymi wartościami wspólnymi ujętymi w przepisach obowiązującego prawa, korzystnymi dla całego społeczeństwa lub danej społeczności lokalnej, takich jak np.: sprawiedliwość, bezpieczeństwo, zaufanie obywateli do organów władzy publicznej, sprawność działania aparatu państwowego, korektę błędnych decyzji”.

Warto jednak wiedzieć, że decyzja o udzieleniu ulg w spłacie zobowiązań podatkowych ma charakter uznaniowy. Oznacza to, że nawet zaistnienie ważnego interesu podatnika lub interesu publicznego nie oznacza, że organ podatkowy ma obowiązek udzielić nam ulgi. To podstawa do złożenia wniosku. A organ jedynie może, ale nie musi rozpatrzeć go pozytywnie.

Jeśli jednak faktycznie z powodu ważnego interesu podatnika lub interesu publicznego mamy zaległości w podatku od nieruchomości warto złożyć wniosek, aby móc skorzystać z prawa ulgi w jego spłacie. Opis konkretnych wniosków znajdziesz w tym artykule. 

 

Podobał Ci się ten artykuł? Uważasz, że jest wartościowy i komuś jeszcze może się przydać? Udostępnij go proszę ? 

 

Proponowane wpisy

Zostaw komentarz

.

ARCHIWUM