Niezapłacony podatek od nieruchomości cz. 2 – co zrobić?

0

Jeśli nie zapłaciliśmy w terminie podatku od nieruchomości możemy skorzystać z prawa ulgi w spłacie zaległości. Aby jednak to zrobić musimy złożyć odpowiedni wiosek. Jeśli chcesz wiedzieć więcej, to zapraszam do lektury.

Niezapłacony podatek od nieruchomości – trzy możliwości podatnika

Mam nadzieję, że każdy wie czym jest podatek od nieruchomości, skąd się bierze jego wysokość oraz jakie są terminy na jego zapłatę. Jeśli nie, to odsyłam do artykułu, w którym wyjaśniałem już to wszystko.

Natomiast w ostatnim artykule poruszyłem kwestię, jakie możliwości ma podatnik, gdy nie zapłacił w terminie podatku od nieruchomości. Zgodnie z nim w przypadku wystąpienia problemów ze spłatą należnego podatku od nieruchomości, możemy wystąpić do organu podatkowego z prośbą o:

 • odroczenie terminu płatności podatku lub rozłożenie zapłaty podatku na raty
 • odroczenie lub rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę bądź odsetek od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek od nieruchomości
 • umorzenie w całości lub w części zaległości podatkowych bądź odsetek za zwłokę

Mamy więc trzy możliwości. Ale – co ważne – nasza prośba musi być uzasadniona ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym. Oba te pojęcia również wyjaśniłem w wyżej wymienionym artykule.

Niezapłacony podatek od nieruchomości – wniosek

Żeby skorzystać w tych trzech możliwości, jakie daje nam prawo musimy złożyć wniosek. Służą do tego trzy formularze:

 1. RAT-Z wniosek w sprawie rozłożenia na raty
 2. TER-Z wniosek w sprawie odroczenia
 3. UZ-M wniosek w sprawie umorzenia

Każdy z wymienionych wniosków w sprawie spłaty podatku od nieruchomości powinien zawierać:

 • Wskazanie rodzaju zastosowanej ulgi czyli odroczenie terminu płatności podatku lub rozłożenie zapłaty podatku na raty, odroczenie lub rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę, umorzenie w całości lub w części zaległości podatkowej, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej. To ważne, bo organ podatkowy jest związany treścią twojego wniosku. Oznacza to, że organ nie zastosuje innej ulgi, niż ta, o którą prosimy we wniosku. Jeśli więc prosimy o rozłożenie należności podatkowej na raty, organ podatkowy nie może zastosować innej ulgi (odroczenie terminu płatności, umorzenie zaległości podatkowej).
 • Dokładne wskazanie przedmiotu żądania (rodzaju podatku, okresu, kwoty).
 • Wskazanie argumentów stanowiących podstawę do wnioskowania o ulgę, świadczących o wystąpieniu ważnego interesu strony lub interesu publicznego.
 • W przypadku wniosku o odroczenie lub rozłożenie na raty podatku lub zaległości podatkowej – określenie terminu odroczenia lub określenie ilości i terminów rat oraz wskazanie argumentów uprawdopodabniających, że istnieje realna możliwość spłaty zobowiązania we wnioskowanych terminach.
 • W przypadku wnioskodawcy prowadzącego działalność gospodarczą – wskazanie, na jakich warunkach ulga w spłacie zobowiązań miałaby być udzielona (tj. wskazanie konkretnego punktu Art. 67b § 1 Ordynacji podatkowej):
  • 1 – ulga niestanowiąca pomocy publicznej,
  • 2 – ulga stanowiąca pomoc de minimis,
  • 3 – ulga stanowiąca pomoc publiczną.

Co należy dołączyć do wniosku?

Do wniosku należy dołączyć wszelkie dokumenty, które uzasadniają naszą prośbę, czyli ważny interes podatnika (czyli nasz) lub interes publiczny.

Mogą to być: ​​

 • oświadczenie o sytuacji finansowej, rodzinnej i majątkowej
 • informacje o bieżącej sytuacji finansowej (dane z okresowego bilansu, rachunku zysków i strat)
 • wszelkie dokumenty, które potwierdzają, że istnieje realna możliwość spłaty zobowiązania we wnioskowanych terminach
 • druk ORD – HZ (oświadczenie o nieruchomościach i prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem hipoteki przymusowej i rzeczach ruchomych oraz zbywalnych prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem zastawu skarbowego) lub oświadczenie o odmowie jego złożenia.

Wniosek można złożyć tradycyjnie (osobiście lub listownie) albo elektronicznie tutaj. Od wniosku nie jest pobierana żadna opłata.

 

Podobał Ci się ten artykuł? Uważasz, że jest wartościowy i komuś jeszcze może się przydać? Udostępnij go proszę ? 

Proponowane wpisy

Zostaw komentarz

.

ARCHIWUM