Rodzaje użytków gruntowych

0

Skąd wiadomo, że dany teren przeznaczony jest pod zabudowę mieszkaniową, przemysłową, a może jest to grunt orny? Odpowiedź można znaleźć w ewidencji gruntów. Dlatego warto wiedzieć, jakie rodzaje użytków gruntowych mamy w polskim prawie. 

Klasyfikacja użytków gruntowych

Klasyfikacja użytków gruntowych w Polsce ustalona została w Rozporządzeniu Ministra Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków. Według załącznika nr 6 do tego rozporządzenia możemy się dowiedzieć, że w Polsce obowiązuje podział na siedem grup, w obrębie których wyszczególniono 24 podgrupy użytków gruntowych. 

Tych siedem podstawowych grup to:

  1. użytki rolne,
  2. grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione,
  3. grunty zabudowane i zurbanizowane,
  4. użytki ekologiczne, oznaczone symbolem złożonym z litery „E” oraz symbolu odpowiedniego użytku gruntowego określającego sposób zagospodarowania lub użytkowania terenu, np. E-Ws, E-Wp, E-Ls, E-Lz, E-N, E-Ps, E-R,
  5. nieużytki, oznaczone symbolem – N,
  6. grunty pod wodami,
  7. tereny różne oznaczone symbolem -Tr.

Klasyfikacja użytków gruntowych – tabela

Tabela z podziałem wygląda następująco:

Grupa (kategoria gruntu) Rodzaj użytku gruntowego Oznaczenie rodzaju według EGiB (OFU)
Grunty rolne użytki rolne
grunty orne R
sady S
łąki trwałe Ł
pastwiska trwałe Ps
grunty rolne zabudowane Br
grunty pod stawami Wsr
grunty pod rowami W
grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych Lzr
nieużytki N
Grunty leśne
lasy Ls
grunty zadrzewione i zakrzewione Lz
Grunty zabudowane i zurbanizowane
tereny mieszkaniowe B
tereny przemysłowe Ba
inne tereny zabudowane Bi
zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy Bp
tereny rekreacyjno-wypoczynkowe Bz
użytki kopalne K
tereny komunikacyjne
drogi dr
tereny kolejowe Tk
inne tereny komunikacyjne Ti
grunty przeznaczone pod budowę
dróg publicznych lub linii kolejowych
Tp
Użytki ekologiczne E-Ws
E-Wp
E-Ls
E-Lz
E-N
E-Ps
E-R
E-Ł
E-Lzr
E-W
Grunty pod wodami
grunty pod morskimi wodami wewnętrznymi Wm
grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi Wp
grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi Ws
Tereny różne Tr
źródło: wikipedia

Po co w ogóle jest prowadzona klasyfikacja użytków gruntowych?

Pewnie zadajesz sobie pytanie, po co mi w ogóle jest ta wiedza? I po co prowadzi się klasyfikację użytków gruntowych? Odpowiedź jest prosta. Dzięki niej można się dowiedzieć, jakiego rodzaju tereny znajdują się w ramach danej nieruchomości. Co z kolei będzie miało znaczenie przy takich kwestiach jak np.:

  • wysokość podatku od nieruchomości (o którym pisałem już tutaj i tutaj)
  • możliwości zakupu danej nieruchomości, jej zabudowy i użytkowania (tutaj polecam mój wywiad z Grzegorzem Kanią na temat odrolnienia działki)
  • wartość nieruchomości i sposób jej szacowania

 

Podobał Ci się ten artykuł? Uważasz, że jest wartościowy i komuś jeszcze może się przydać? Udostępnij go proszę ? 

Proponowane wpisy

Zostaw komentarz

.

ARCHIWUM